നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

 • നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ (ക്ലോസപ്പ്, മിഡിൽ ഷോട്ട്, ഫുൾ ഷോട്ട്) അയച്ചു തരുക .
 • ഓൺലൈൻ വഴി ചിത്രങ്ങൾ അയക്കാൻ
  CLICK HERE
 • വാട്സ് ആപ്പിലും ചിത്രങ്ങൾ അയയ്ക്കാം... നമ്പർ: 9567359001
 • ചിത്രങ്ങൾ അയയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 30 നവംബർ 2019.

നിബന്ധനകൾ

 • 15 നും 29 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് കവർ ഫെയ്സ് കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാം.
 • ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന മത്സരാർഥിക്ക് വനിതയുടെ കവർ ഫെയ്സാകാൻ അവസരം.
 • എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചിത്രങ്ങളായിരിക്കണം അയയ്ക്കേണ്ടത്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളും അയയ്ക്കാം.
 • ഫോട്ടോയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ വിശദീകരണം കൂടാതെ മത്സരാർഥിയെ നിരസിക്കാൻ വനിതയ്ക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • എം എം പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്, മലയാള മനോരമ, കവിൻ കെയർ ജീവനക്കാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയില്ല.
 • ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.