കവർ ഫേസ് 2019 ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേർ ഇവർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. വായനക്കാരുടെ വോട്ടുകൂടി പരിഗണിച്ചാകും ജഡ്ജിങ് പാനൽ വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • Liviya Antony
 • Cerena Ann Johnson
 • Sandra Maria Joe
 • Anupriya Arjun
 • Aparna
 • Sabeena
 • Navomi
 • Sreya Mathew
 • Minu Jose
 • Reshma Rajan
 • Sagma Sajeev
 • Aiswarya Vinu
 • Subi
 • Sruthi Satheesh
 • Veena Francis
 • Rajeshwary Divya Biju
 • Rania Pagarani
 • Aparna Rajan
 • Deepthy Prakash
 • Lakshmi Vatsan
 • Albiya John
 • Roshmy George
 • Anjaly Prasad
 • Kadeeja Thul Kubra
 • Linet Vijay
Top